1. Uvodne določbe

1.1. Splošni pogodbeni pogoji za prevoz potnikov in organizacijo prevozov potnikov (v nadaljevanju: splošni pogoji) ProTour, Ledina 90A, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: prevoznik) so sestavni del ponudb in pogodb o prevozu potnikov in prtljage, sklenjenih med prevoznikom in naročnikom prevoza, ki je vsaka pogodbena stranka. Ta je lahko fizična oseba ali pravni subjekt (turistična agencija, hotel, podjetje,…), ki v imenu potnika sklene pogodbo za prevoz v pisni obliki (v nadaljevanju: posrednik). Posrednik je podjetje, ki je naročnik, ni pa tudi uporabnik storitve. Naročnik je obenem tudi plačnik prevoza.

1.2. Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb, sklenjenih med prevoznikom in naročnikom. Za sklenitev pogodbe – (v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in družbo uporabljajo izključno pogodba in splošni pogoji. Pogodba je sklenjena, ko prevoznik prejme s strani naročnika izjavo, da ponudbo sprejme. Potrditev lahko prejme na kakršenkoli način: po telefonu, preko elektronske pošte, ustno ali pisno.

1.3. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani studio-h.si/protour, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2. Splošno

2.1. Predmet pogodbe je prevoz potnikov in prtljage v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, da bo naročnika in njegovo prtljago pripeljal na željeno destinacijo, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. ProTour ponuja dve vrsti prevozov: zbirne prevoze od vrat do vrat z združevanjem potnikov na isti relaciji ter zasebne prevoze pri katerih posameznik ali skupina sama določi relacijo, čas potovanja, vstopne in izstopne točke ter podobno. Takšnim prevozom ne dodajamo drugih potnikov. Pri zbirnih prevozih zaradi združevanja naročil potnikov s podobnimi željami, lahko pride do čakanja ali postankov na posameznih lokacijah (letališča, železniške in avtobusne postaje, prenočišča itd.). Na krajših relacijah (do 200km) znašajo postanki 5-10 minut, na daljših (nad 200km) pa 20-30 minut. Čas in količino postankov je možno definirati tudi drugače, vendar po predhodnem dogovoru. V kolikor naročnik išče prevoz za skupino otrok, je to dolžan predhodno sporočiti prevozniku. Naročnik tudi mora priskrbeti ustreznega spremljevalca (pedagoga). V skupino otrok se ne štejejo otroci iz iste družine in pa skupina do štirih šoloobveznih otrok.

2.2. Prtljaga: posamezen potnik je upravičen do treh kosov prtljage v skupni teži do 35kg. Maksimalne dovoljene dimenzije prtljage so: 1 kos 85x60x35 cm in 2 kosa 65x45x25 cm. V kolikor ima potnikov večjo ali težjo prtljago, je to dolžan sporočiti prevozniku. V nasprotnem primeru sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov, če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu. Potnik oziroma naročnik ne sme imeti v prtljagi nevarnih snovi oz. predmetov, ki bi lahko povzročile nesrečo, prav tako v njej ne sme posedovati prepovedanih substanc. Če izročena prtljaga po prispetju v namembni kraj ni prevzeta, jo je dolžan prevoznik shraniti na potnikove stroške.

2.3. Odstop od pogodbe in prekinitev prevoza: Odpoved s povračilom vplačanega denarja je možna le v primeru zasebnega prevoza, če naročnik obvesti prevoznika vsaj 24 ur pred dogovorjenim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi skupinskega prevoza ni povračila vplačanega denarja, saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. V primeru zamude s strani potnika pri zbirnem prevozu čakamo največ do 15 minut. V primeru okvare vozila bomo le-to skušali popraviti oz. priskrbeti nadomestno vozilo v roku treh ur. Če to ni izvedljivo, ima naročnik dve možnosti: da zahteva prevoz v odhodni kraj in vrnitev prevoznine ali pa, da odstopi od pogodbe na mestu prekinitve in zahteva povračilo prevoznine. Če je prišlo do prekinitve zaradi ‘višje sile’ (slabe vremenske razmere, zastoji,…) in če nadaljevanje vožnje ni mogoče, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denaja za prevoz. V primeru, da je naročnik zamudil nadaljnji  prevoz zaradi zamude prevoznika, mu le- ta mora zagotoviti nadaljnji prevoz na lastne stroške. Prevoznik si pridružuje pravico do manjših odstopanj časov odhodov in prihodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov.

2.4. Izključitev potnika iz prevoza: prevoznik je dolžan sprejeti vsako osebo za prevoz, razen osebe, za katero zaradi njenega vedenja domneva, da bo onemogočila izpolnitev obveznosti do drugih potnikov. Med prevozom sme izključiti potnika, ki nadleguje potnike, ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. V obeh primerih prevoznik ni dolžan vrniti prevoznine. Potniki v vozilu med vožnjo ne smejo odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo, onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. 

3. Cene in plačilni pogoji

3.1. Naročnik in prevoznik se dogovorita za ceno skladno s cenikom objavljenim na spletni strani oziroma po predhodnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi, če gre za prevoz na izven rednih relacijah oziroma prevoz pod prilagojenimi pogoji. Nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno.

3.2. Prevoznik je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

3.3. Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

4. Končne določbe

4.1. Ti splošni pogoji veljajo od 30. 11. 2018 dalje do preklica ali spremembe.

4.2. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani studio-h.si/protour in naročniku dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za naročnika v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bil seznanjen v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med prevoznikom in naročnikom spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da naročnik z njimi soglaša.

4.3. Prevoznik in naročnik se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med prevoznikom in naročnikom, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med prevoznikom in naročnikom, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije. Morebitne spore bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

4.4. Naročnik s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.

ProTour, Mihael Keršmanc s. p.

Ljubljana, 20. 11. 2018